Vissen

Wanneer er zich in het plangebied van uw ruimtelijke ontwikkelingen wateren bevinden dan kan het zo zijn dat daar beschermde vissen zitten.Indien uw werkzaamheden van toepassing zijn op het water, bijvoorbeeld het aanbrengen van beschoeiingen of het schonen van sloten dan vraagt de wetgever van u een toetsing op de aanwezigheid van beschermde soorten.Ook in het kader van de zorgplicht, welke van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig handelen  vereist, kan het zijn dat u maatregelen mmoet treffen voorafgaand aan uw ruimtelijke ontwikkeling. Zo kan een sloot niet zomaar worden gedempt zonder eerst de eventueel aanwezige vissen over te zetten. Elsken Ecologie kan in dat geval een inventarisatie van de aanwezige soorten vis voor u verzorgen. Tevens begeleiden wij werkzaamheden aan wateren en waar nodig kunnen vissen worden weggevangen en verplaatst naar geschikt biotoop.