Vissen

Wanneer er zich in het plangebied van uw ruimtelijke ontwikkelingen wateren bevinden dan kan het zo zijn dat daar beschermde vissen zitten. Bittervoorn, Kleine modderkruiper en Rivierdonderpad zijn enkele voorbeelden van middels de Wet Natuurbescherming beschermde soorten. Indien uw werkzaamheden van toepassing zijn op het water, bijvoorbeeld het aanbrengen van beschoeiingen of het schonen van sloten dan vraagt de wetgever van u een toetsing op de aanwezigheid van beschermde soorten. Elsken Ecologie kan in dat geval een inventarisatie van de aanwezige soorten vis voor u verzorgen. Wij begeleiden werkzaamheden aan wateren en waar nodig kunnen vissen worden weggevangen en verplaatst naar geschikt biotoop.