Marters

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. In Noord-Holland betekend dat dat nu ook de marters wezel, hermelijn, bunzing, boommarter en steenmarter bescherming genieten. Dit kan bij uw ruimtelijke plannen betekenen dat u rekening dient te houden met de mogeljike aanwezigheid van deze soorten. Om aan te tonen of uit te sluiten dat deze soorten in uw werkgebied voorkomen kan Elsken Ecologie een inventarsatie uitvoeren. Dit gebeurt volgens de leidraad van de regionale uitvoerings dienst Noord-Holland, RUD-NH welke in Noord-Holland het bevoegd gezag zijn betreffende de Wet Natuurbescherming. Elsken Ecologie beschikt over meerdere wildlife camera's, sporenbuizen en zogenaamde Mostela's. Op de pagina "nieuws' zijn beelden te zien van een eerder voor gemeente Amsterdam op beeld vastgelegde steenmarter en onderstaand een wezel in een zogenaamde Mostela kast.