Marters

In 2017 werd de Wet Natuurbescherming van kracht. In Noord-Holland betekend dat dat nu ook de in Noord-Holland aanwezige marters wezel, hermelijn, bunzing, boommarter en steenmarter bescherming genieten. Dit kan bij uw ruimtelijke plannen betekenen dat u rekening moet houden met de mogeljike aanwezigheid van deze soorten. Om aan te tonen of uit te sluiten dat deze soorten  voorkomen in uw plangebied kan Elsken Ecologie een inventarsatie uitvoeren. Dit gebeurt volgens de leidraad van de regionale uitvoerings dienst Noord-Holland, RUD-NH welke in Noord-Holland het bevoegd gezag is betreffende de Wet Natuurbescherming. Elsken Ecologie beschikt over meerdere zogenaamde wildlife camera's, sporenbuizen en Mostela's. Op de pagina "nieuws' zijn beelden te zien van een eerder voor gemeente Amsterdam op beeld vastgelegde steenmarter, boommarter en wezel. Onderstaand de beelden van twee boommarters. Unieke beelden voor Amsterdam. Deze beelden zijn vastgelegd met hoogwaardige apparatuur. De handreiking kleine marters vraagt de inzet van een camera per hectare waardoor het in te zetten aantal camera's snel kan oplopen. Elsken Ecologie beschikt over 12 camera's zodat grote plangebieden  efficientkunnen worden geinventariseerd.