Marters

Sinds 2017 is de Wet Natuurbescherming ingetreden. In Noord-Holland betekend dat dat nu ook de in Noord-Holland aanwezige marters wezel, hermelijn, bunzing, boommarter en steenmarter bescherming genieten. Dit kan bij uw ruimtelijke plannen betekenen dat u rekening dient te houden met de mogeljike aanwezigheid van deze soorten. Om aan te tonen of uit te sluiten dat deze soorten in uw werkgebied voorkomen kan Elsken Ecologie een inventarsatie uitvoeren. Dit gebeurt volgens de leidraad van de regionale uitvoerings dienst Noord-Holland, RUD-NH welke in Noord-Holland het bevoegd gezag is betreffende de Wet Natuurbescherming. Elsken Ecologie beschikt over meerdere zogenaamde wildlife camera's, sporenbuizen en Mostela's. Op de pagina "nieuws' zijn beelden te zien van een eerder voor gemeente Amsterdam op beeld vastgelegde steenmarter, boommarter en wezel. Onderstaand de beelden van twee boommarters. Unieke beelden voor Amsterdam, vastgelegd in 2019.