wet & regelgeving

In Nederland heeft men te maken met verschillende wetgevingen omtrent de natuur. Zo werden flora en fauna voorheen door de flora & faunawet beschermd en was de bescherming van leefgebieden van verschillende soorten flora en fauna vastgelegd in de natuurbeschermingswet. Sinds januari 2017 is dit allemaal geschaard onder de Wet Natuurbescherming. Hierin is nu de provincie het bevoegd gezag. Daarnaast wordt op Europees niveau de natuur beschermd door de Natura-2000 en worden verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden door het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige ecologische hoofdstructuur.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt te maken krijgen met de wet Natuurbescherming. Bij Elsken Ecologie zijn we op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de Nederlandse natuur en de daarbij passende quickscan, inventarisatie of monitoring. Middels op maat gesneden onderzoek kan Elsken Ecologie u begeleiden bij uw ruimtelijke ontwikkelingen en de Nederlandse natuurwetgevingen.