Inventarisatie & monitoring

Vanuit de Wet Natuurbescherming is het verplicht om bij ruimtelijke ontwikkelingen vooraf te laten inventariseren welke beschermde soorten er in (de nabijheid van) een plangebied voorkomen. Verblijfplaatsen en/of nesten kunnen wettelijke bescherming genieten. Ook met het oog op het beheer van een gebied kan het wenselijk zijn te laten inventariseren welke soorten er aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij de subsidie natuur & landschap, kortweg SNL, of om na te gaan of het gevoerde beheer wel het wenselijke effect heeft kunt u verschillende soorten gedurende langere tijd laten monitoren.

Elsken Ecologie is bekend met de leefgewoonten van verschillende soortgroepen en de passende methoden van inventariseren of monitoren.