mitigatie

In een mitigatieplan wordt aangegeven hoe de effecten van de ruimtelijke ingrepen op beschermde flora en fauna zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen of verzacht. Ook kan dit nodig zijn voor het verkrijgen van een ontheffing bij het bevoegd gezag voor uw project. Elsken Ecologie kan u adviseren over te nemen mitigerende maatregelen of in samenspraak met u de plannen zo vorm te geven dat mitigerende maatregelen overbodig worden.

compensatie

Wanneer er door toedoen van ruimtelijke ingrepen voor beschermde soorten belangrijke natuurwaarden verloren gaan, moet worden gecompenseerd door vergelijkbare natuurwaarden (elders) te realiseren en kan ecologische begeleiding door het bevoegd gezag als eis gesteld worden. Elsken Ecologie is bekend met de eisen die de verschillende soorten beschermde flora en fauna van Nederland stellen aan hun leefomgeving. Mocht uit toetsing middels een quickscan of inventarisatie  blijken dat er beschermde soorten in uw plangebied voorkomen dan kan aan de hand van uw plannen een passend compensatie- en/of mitigatieplan worden geschreven.