quickscan

Bij ruimtelijke ingrepen is de initiatiefnemer van deze ingrepen in het kader van de wet Natuurbescherming verantwoordelijk voor een toetsing van de aanwezige beschermde flora en fauna in het beoogde plangebied en de directe omgeving. Dit gebeurt door het afleggen van een eenmalig veldbezoek aan het plangebied, de zogeheten ecologische quickscan of flora en fauna quickscan. Tijdens deze ecologische quickscan flora en fauna wordt door middel van een veldbezoek in kaart gebracht welke beschermde natuurwaarden in het plangebied aanwezig zijn of, op basis van verspreiding en/of fysieke kenmerken van het plangebied, zijn te verwachten. Of dat de aanwezigheid van beschermde soorten kan worden uitgesloten ofwel dat de ruimtelijke ingrepen geen negatieve effecten hebben op beschermde soorten en/of gebieden. Denk darbij aan het Natuurnetwerk Nderland en de Natura-2000. Daarnaast worden gegevens verzameld uit onder andere verspreidingsatlassen, literatuur en internetbronnen. 
Afhankelijk van de aanwezige soorten in het plangebied en de directe omgeving, en de aard van de ingreep wordt een op maat gesneden advies, een zogenaamde expert judgement, gegeven voor de werkzaamheden of de noodzaak voor verder onderzoek. Elsken Ecologie voert quickscans flora en fauna uit door heel Nederland. 
Vanaf het veldseizoen 2023 zijn wij aanwezig op Terschelling en kunnen wij voor u soortgerichte inventarisaties naar bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen verzorgen. Ook kunnen wij jaarrond quickscans op Terschelling verzorgen. Door onze veelvuldige aanwezigheid en aanstaande vestiging op Terschelling kunnen wij dit tegen zeer scherpe tarieven aanbieden.