quickscan

Bij ruimtelijke ingrepen vraagt de Wet Natuurbescherming van de initiatiefnemer een toetsing op de aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied en de directe omgeving. Dit gebeurt middels een eenmalig bezoek aan het plangebied, een zogenoemde ecologische quickscan. Tijdens deze quickscan wordt door middel van een veldbezoek in kaart gebracht welke beschermde natuurwaarden in het plangebied aanwezig zijn of, op basis van verspreiding en /of fysieke kenmerken van het plangebied, zijn te verwachten. Daarnaast worden gegevens verzameld uit onder andere verspreidingsatlassen, literatuur en internetbronnen. Daarnaast wordt gekeken welke soorten gebiedsbescherming (Natuurnetwerk nederland, ecologische hoofdstructuur, weidevogelleefgebieden, hoofdgroenstructuur Amsterdam etc) van toepassing zijn op uw ruimtelijke ingrepen.
Afhankelijk van de aanwezige soorten in het plangebied en de directe omgeving, en de aard van de ingreep wordt een op maat gesneden advies, een zogenaamde expert judgement, gegeven voor de werkzaamheden of de noodzaak voor verder onderzoek.